Vilkår for bilabonnement

1. GENERELT OM TJENESTEN

KINTO Flex er en abonnementstjeneste levert og markedsført av Toyota (ved Toyota Financial  Services org.nr 978690920 og Toyota Norge org.nr: 976 938 941). imove AS (org.nr, 821 511  992) drifter abonnementstjenesten og fakturerer denne på vegne av Toyota. Som abonnent av  KINTO Flex blir abonnenenten også kunde av imove AS.

KINTO Flex går ut på at abonnenten/kunden tegner et abonnement på et kjøretøy og disponerer  denne i produktets pilotfase for en fast sum pr. måned, uten innskudd. KINTO Flex har bare én måneds bindingstid. Det poengteres at KINTO Flex er et pilotprodukt med et begrenset antall  kunder og biler. Kunden er gjort kjent med at piloten kan bli besluttet avviklet fra KINTO Flexs  side. I et slikt tilfelle gjelder (gjensidige-) oppsigelsesfrister som angitt i denne kontrakt. Det må  også kunne forventes mindre avvik i de oppgitte tjenestene uten at dette utløser krav om  kompensasjon.

Abonnementet forskuddsbetales med intervaller på én måned (eksempelvis fra 15. februar til 15. mars). KINTO Flex forbeholder seg retten til å kunne justere abonnementsprisen med inntil 30  dagers varslingsplikt. Alle endringer i abonnementet vil kommuniseres til kunden pr. e-post.

Kjøretøyet vil merkes med KINTO Flex-logo og tilhørende tekst i abonnementsperioden.  Kjøretøyet er også tilknyttet KINTO Flex sin AutoPass Ferde-avtale slik at utgifter for kjøretøyets  bompasseringer automatisk tillegges kundens abonnement. AutoPass er ikke inkludert i  abonnementsprisen, men viderefaktureres til kunden uten påslag, uten administrasjonsgebyr og  uten merverdiavgift. Faktura for kundens faktiske passeringer vil belastes kundens betalingskort sammen med hovedabonnementet. Kunden kan ikke benytte privat AutoPass-avtale på KINTO  Flex sine kjøretøy.

Kunden er selv pliktig til å betale andre løpende kostnader knyttet til ordinært bruk av kjøretøyet herunder, men ikke begrenset til: drivstoff, spylervæske, bompenger, parkering og jevnlig vask.

Kunden får tilgang til KINTO Flex-applikasjonen og Min Side på hjemmesiden hvor detaljer om  bilabonnementet, AutoPass passeringsoversikt, informasjon og nyheter om  abonnementstjenesten fremgår.

Følgende tjenester er inkludert i KINTO Flex abonnementet:

• Overlevering av kjøretøy

• Garanti og service

• Forsikringer levert av Tryg Forsikring, herunder Ansvar-, Fører- og passasjerulykke-, Kasko og Tilbakeleveringsforsikring

• Trafikkforsikringsavgift til staten.

• Veihjelp levert av Toyota Eurocare

• Dekk, dekkhotell og dekkskift

• Inntil 1.500 km kjørelengde per måned

• Mulighet til å kjøpe ekstra kjørelengde

• Mulighet til å leie Ekstrabil ved behov

• Mulighet til å bytte kjøretøy

For øvrige vilkår for abonnementskontrakten, se pkt. 2 – 13.

Undertegner godkjenner disse vilkårene for abonnementet og avtalens ordlyd.

2. AKSEPT AV ABONNEMENTSVILKÅR

Abonnementsvilkårene regulerer abonnentens bruk og tilknytning til abonnementstjenesten  KINTO Flex. Ved å inngå avtale om KINTO Flex abonnement godtar kunden disse  abonnementsvilkårene, KINTO personvernerklæring og således å være bundet av disse i  tidsperioden abonnementet løper.

KINTO Flex forbeholder seg til enhver tid retten til å gjøre endringer på abonnementsvilkårene. Ved endringer vil KINTO Flex sende kunden oppdaterte vilkår pr. e-post. Oppdaterte  abonnementsvilkår vil også til enhver tid være tilgjengelig på «Min side».

Dersom endringene i vilkårene innebærer en vesentlig endring av KINTO Flex eller kundens rettigheter og/eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig minst 30 dager før de trer i kraft. Dersom kunden ikke godtar de nye vilkårene må abonnementet avsluttes. Dersom KINTO Flex  ikke mottar skriftlig oppsigelse, likestilles dette med aksept for de endrede  abonnementsvilkårene. Dersom kunden fortsatt bruker tjenesten etter at nye vilkår trer i kraft, godtar kunden å være bundet av de oppdaterte vilkårene.

3. VILKÅR FOR TEGNING AV ABONNEMENT

For å inngå avtale om KINTO Flex abonnement, må kunden være over 18 år, ha norsk  bostedsadresse, ha gyldig norsk førerkort (klasse B), passere kredittvurdering, ha BankID og  akseptere abonnementsvilkårene.

Registrering av valgfritt betalingskort er også påkrevd (VISA eller MasterCard). Betalingskortet benyttes for betaling av alle tjenester i tilknytning til abonnementet.

Abonnementet er personlig og kan ikke overdras til andre. Kunden er ansvarlig for all aktivitet  knyttet til sitt abonnement. Kunden er ansvarlig for å påse at brukernavn og passord tilknyttet  KINTO Flex abonnementet ikke gjøres tilgjengelig for andre. Ved mistanke om at andre har  tilgang til brukernavn og/eller passord plikter kunden å varsle KINTO Flex umiddelbart.

Ved inngåelse av abonnementet forplikter kunden til å gi KINTO Flex korrekt og fullstendig  informasjon, og er ansvarlig for å holde denne oppdatert til enhver tid. KINTO Flex har rett til å  kommunisere med kunden gjennom registrert e-postadresse, chat, telefonnummer og/eller  postadresse i tråd med gjeldende lovgivning.

KINTO Flex forbeholder seg retten til å avvise søknader om opprettelse av abonnement uten  nærmere begrunnelse. KINTO Flex har også adgang til å foreta kredittsjekk av kunden gjennom  Bisnode før søknad om abonnement vurderes.

4. TJENESTER SOM INNGÅR I ABONNEMENTET

4.1 Overlevering av kjøretøy

Avtaleforholdet gjelder løpende abonnement av det/de kjøretøy som er nevnt på forsiden av  denne kontrakt i tidsperioden som abonnementet løper. Nevnte kjøretøy leveres av KINTO Flex til avtalt adresse og tidspunkt. Ved pause av abonnementet eller bytte av bil, inngås ny  avtale for overlevering mellom partene. Ved pause av abonnementet kan ikke KINTO Flex  garantere et identisk kjøretøy når abonnementet gjenopptas. Kostnader for henting kan  tilkomme i.h.t til enhver tids gjeldende prisliste.

KINTO Flex plikter til avtalt tid, og på avtalt sted, å stille kjøretøyet til kundens rådighet.  Kjøretøyet skal være i god og forskriftsmessig stand. Kjøretøyet overleveres fra KINTO Flex  til kunden med full tank.

4.2 Abonnementsforholdets varighet og avslutting av abonnement  Abonnementet gjelder fra avtalt leveringsdato og forskuddsbetales med én måneds intervall.  Abonnementet varer i minimum én måned og fornyes automatisk. Abonnementet er løpende  til en av partene sier opp avtalen. Her gjelder 1 måned oppsigelsestid. Ved oppsigelse av  abonnementet avtales overlevering av bilen mellom partene. Kostnader for henting tilkommer i.h.t til enhver tids gjeldende prisliste.

Oppsigelse av abonnementet skal meldes skriftlig til KINTO Flex. Jfr. pkt. 8 forbeholder  KINTO Flex seg retten til å avslutte abonnementet med umiddelbar virkning ved vesentlig  mislighold av abonnementsvilkårene.

4.3 Bytte av kjøretøy

Kunden kan bytte inn kjøretøyet i et annet kjøretøy gjennom KINTO Flex-applikasjon eller - hjemmeside etter 1 måned. Månedlig abonnementspris etter bytte av kjøretøy vil tilpasses til  valgt kjøretøy, og gjelde fra den dagen byttet er gjennomført. Bilbyttet avtales mellom  partene. Kostnader for henting kan tilkomme i henhold til enhver tids gjeldende prisliste.  Dersom kunden ikke møter opp til avtalt tidspunkt vil eventuelle ekstrakostnader som påføres KINTO Flex viderefaktureres kunden.

4.4 Kjørelengdebegrensing og bruk i utlandet

Kjørelengden knyttet til bruk av kjøretøyet, er begrenset til 1500 km per måned. Ved  månedskifte får du ubenyttet kjørelengde med til neste måned. Dersom du trenger mer  kjørelengde en måned enn hva du har akkumulert så kan du på forhånd utvide kjørelengde jf.  Punkt. 11 Tilleggsgebyrer. Overskredet kjørelengde etterfaktureres etter egne regler jf. pkt. 11. Tilleggsgebyrer.

Ettersom våre kjøretøy kun er forsikret for bruk i Europa, Israel og Tyrkia er det ikke tillatt å  benytte kjøretøyet utenfor disse områdene. Dersom kjøretøyet skal benyttes utenfor  Skandinavia i perioder utover 24 timer, må kunden gir beskjed til KINTO Flex på forhånd.  KINTO Flex forbeholder seg retten til å begrense bruken utenfor Skandinavia, dersom  særskilte forhold tilsier det.

4.5 Forsikringer

4.5.1 Erstatningsbil ved verkstedsopphold

Ved lengre verkstedsopphold hvor erstatningsbil ikke kan skaffes av KINTO Flex, eller  som leiebil via Toyota Eurocare/Tryg Forsikring, vil abonnementet fryses i den aktuelle  perioden. Merk at det ikke kan garanteres lik drivlinje/motor som kjøretøyet kunden abonnerer på. Erstatning-/leiebil kan også være i en annen størrelse/modell. Normalt vil  leiebil være i gruppe B (tilsvarende Toyota Yaris). Dersom erstatning-/leiebil avviker fra  bilen man abonnerer på, gir dette ikke rett på kompensasjon.

4.5.2 Tryg Forsikring

KINTO Flex har alle kjøretøy forsikret gjennom Tryg Forsikring AS. Forsikringspremien er  dekket av månedlig abonnementsbeløp. Kunden kan ikke inngå forsikringsavtaler knyttet  til kjøretøyet med andre aktører. Følgende forsikringsavtaler er etablert;

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring dekker personskade og skade fører påfører andre eller deres eiendeler.

Den dekker ikke skade på kjøretøy.

Fører- og passasjerulykkedekning

Dekningen omfatter enhver person under 75 år og som er rettmessig fører av den  motorvogn som er nevnt i forsikringsbeviset eller passasjer i denne. Dekningen omfatter  ulykkesskade som rammer fører/passasjer (forsikrede) når vedkommende befinner seg i  eller på motorvognen.

Kaskoforsikring

Kaskoforsikring dekker skader på kjøretøy ved kollisjon, utforkjøring og hærverk. I tillegg  dekker forsikringen skader på kjøretøy ved brann, tyveri, skader på bilrute og  redning/veihjelp. Fastmontert tilbehør som det er lovlig å ha på kjøretøyet dekkes opptil  20 000 kroner. Mobiltelefon dekkes ikke.

Tilbakeleveringsforsikring

Tilbakeleveringsforsikring er en utvidelse av kasko, og omfatter skader som oppdages  ved tilbakelevering som ellers ville blitt belastet av Kunden. Avtalen sikrer Kunden mot  store kostnader ved innlevering av kjøretøyet etter endt abonnementsperiode.

Egenandeler Tryg Forsikring

Egenandel er på kroner 4.000 på Ansvar, Kasko, Tilbakeleveringsforsikring og glasskade.  Skjer det både en ansvars- og kaskoskade ved den samme hendelse, beregnes  egenandel som for én skade.

For øvrige detaljer rundt forsikringsvilkår henvises det til vedlagte avtalevilkår for  forsikring. Kunden bekrefter ved aksept av denne avtalen at han/hun har gjort seg kjent  med vilkårene i forsikringsavtalen.

4.5.3 Toyota Eurocare & Lexus 24/7 Assistance

Toyota Eurocare dekker veihjelp, og omfatter følgende tilfeller: driftsstans, ulykke, uhell: tom drivstofftank, flatt batteri, punktering og mistet eller innlåste nøkler. Hvis reparasjon  ikke kan utføres på stedet eller samme dag, kan kunden velge ett av følgende  alternativer;

Hjelp på stedet dersom reparasjonskostnadene er mindre enn bergingskostnadene. • Hotell opptil 4 netter (maks 935,- pr. person pr. døgn). Utgifter til mat og lignende  dekkes ikke.

Fortsatt trygg reise. Dekker utgifter til togbilletter eller flybillett til reisemålet dersom  det ligger innenfor gyldighetsområdet.

Henting av bilen. Dekker utgifter til togbillett eller flybillett dersom Toyota-verkstedet  ligger mer enn 50 km fra stedet du oppholder deg.

Tauing til nærmeste Toyota-verksted ved driftsstans som ikke kan utbedres på stedet.  • Leiebil i inntil 3 dager når bilen repareres på verksted når leiebil kan fremskaffes.  • Informasjon og rådgivning ved behov for juridisk hjelp eller generelle råd.  • Hjemtransport til nærmeste Toyota-verksted i Norge ved opphold i utlandet når  kjøretøyet ikke er kjørbar og i sikker stand.

For øvrige detaljer om veihjelp eller vilkår se Toyota Eurocare/Lexus 24/7 Assistance sine  hjemmesider.

4.6 Tilbakelevering av kjøretøy ved oppsigelse av abonnementet, og ved bytte av  kjøretøy

Vilkår for tilbakelevering av kjøretøy gjelder både ved bytte av kjøretøy og ved oppsigelse av  abonnementstjenesten. Kunden kan i hele abonnementsperioden bytte til annet kjøretøy etter  hver månedlig abonnementsperiode. Oppsigelse av abonnementet meldes skriftlig til KINTO  Flex med oppsigelsestid på 1 måned. Les mer om bilbytte og oppsigelse i pkt. 4.2.

Ved tilbakelevering av kjøretøy er kunden ansvarlig for at kjøretøyet tilbakeleveres i samme  stand som ved inngåelse av avtalen. Kunden er ansvarlig for eventuelle skader som  oppdages ved tilbakelevering av kjøretøyet som ikke allerede er registrert i kjøretøyets  skadelogg, dog begrenset opptil avtalt egenandel ved bruk av tilbakeleveringsforsikringen.  Kunden skal også påse at kjøretøyet er vasket innvending og utvending, og tilbakeleveres  med full tank. Kostnader ved manglende vask og/eller etterfylling av drivstoff ved  tilbakelevering av kjøretøy vil tilkomme i henhold til enhver tids gjeldende prisliste.

Tilbakelevering anses å ha skjedd når både kjøretøy og bilnøkler er kommet i KINTO Flex sin besittelse i henhold til overleveringsavtale. Kunden anses som ansvarlig for bilen fram til  fysisk overlevering har skjedd.

Dersom kunden velger å sette fra seg bilen uten at fysisk overlevering kan gjøres, vil  ansvaret påløpe fram til en representant for KINTO Flex har sjekket bilen. Dersom det  foreligger saklig grunn kan KINTO Flex kreve kjøretøy tilbakelevert på et tidligere tidspunkt enn det avtalte. Kunden kan kreve grunnen oppgitt uten at dette har betydning for plikten til å  tilbakelevere kjøretøy.

KINTO Flex har rett til å hente kjøretøyet etter utløp av den avtalte abonnementsperioden  dersom kunden ikke er villig til å inngå avtale om tilbakelevering av kjøretøyet på frivillig  basis, jfr. Tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13, jfr. § 13-1. Kostnadene knyttet til dette vil  faktureres Kunden.

Ved overskridelse av det avtalte tilbakeleveringstidspunkt. eller annet grovt brudd på  abonnementsvilkårene, vil enhver rabatt, forsikring eller særavtale kunne kanselleres av  KINTO Flex.

4.7 Gjennomføring av ordinært preventivt vedlikehold (service, dekkskift) Det kan forekomme at abonnementet strekker seg over perioder der det er behov for  tjenester som regnes som ordinært vedlikehold, herunder ordinær service og dekkskift.. I  disse tilfellene forplikter KINTO Flex seg til å kontakte kunden i forkant for å avtale tidspunkt  for gjennomføring. Videre forplikter KINTO Flex seg til å oppbevare vinter/sommer-dekk som  ikke er i bruk i perioden på dekkhotell.

Biler i KINTO Flex abonnement vil fortrinnsvis gjennomføre Toyota/Lexus Express Service på  under en time.

5. KUNDENS ANSVAR, PLIKTER OG RETTIGHETER

5.1. Kundens undersøkelsesplikt

Kunden plikter så langt det lar seg gjøre å undersøke bilen for synlige skader eller  mangler når kjøretøyet er levert/hentet av kunde. Eventuelle skader eller mangler er  kunden pliktig å rapportere videre til KINTO Flex før bilen tas i bruk. Dersom kunden unnlater å varsle om synlige skader eller mangler, og likevel tar bilen i bruk, mister  kunden retten til å gjøre disse manglene gjeldende. KINTO Flex kan i ytterste konsekvens  gjøre kunden ansvarlig for disse skadene.

Kunden plikter å gjøre seg kjent med de regler som gjelder kjøretøyet og gjeldende  trafikkregler. Kunden har en særlig plikt til å sette seg inn i relevante førerkortbestemmelser, regler med hensyn til alkohol-/medisinbruk og trafikkregler der hvor kjøretøyet til enhver tid benyttes.

5.2. Vedlikeholdsplikt

Kunden plikter å sørge for alminnelig vedlikehold ved løpende abonnement, og plikter å  påse at kjøretøyet til enhver tid er i forsvarlig kjørbar stand. Dette innebærer at kunden i  abonnementsperioden aktivt skal bidra til at kjøretøyet følger produsentens  vedlikeholdsprogram. Kunden er også ansvarlig for å regelmessig vaske kjøretøyet  innvendig og utvendig, og generelt påse at kjøretøyet holdes godt vedlike.

Kunden er ansvarlig for å varsle KINTO Flex dersom kjøretøyet varsler servicebehov,  eller dersom kunden har kunnskap/mistanke om at kjøretøyet har behov for vedlikehold. Kunden forplikter seg til å være tilgjengelig for KINTO Flex slik at kjøretøyet kan  gjennomgå vedlikehold.

Ved utført dekkbytte forplikter abonnenten/kunden seg til å etterstramme hjulmuttere etter  35-50 kilometer med kjøring.

Ved spørsmål om vedlikehold kontaktes KINTO Flex.

5.3 Kundens ansvar ved skader

Kunden plikter straks, uten opphold, å kontakte KINTO Flex dersom det er noe galt med  bilen eller det oppdages en skade som ikke er registrert i kjøretøyets skadelogg. Gjør ikke  kunden det, kan vedkommende holdes ansvarlig for alle skader og mangler som er påført  bilen etter utlevering. KINTO Flex eller dennes representant vil da gi Kunden instruksjoner om hvordan kunden skal forholde seg. Kunden skal ikke selv foreta  reparasjoner eller utbedringer, eller engasjere tredjepart til å foreta reparasjoner eller  utbedringer, uten KINTO Flex sitt forutgående samtykke.

Kunden må varsle politiet umiddelbart, og KINTO Flex innen 48 timer, dersom bilen har  vært involvert i en ulykke eller skadehendelse med personskader. Dette gjelder også  dersom en tredjepart ikke har vært involvert. Dersom bilen blir tapt, stjålet eller skadet er  kunden ansvarlig for den egenandel som oppgis i denne avtalen. Dersom kunden kan vise at skaden, tyveriet eller tapet ikke kan tilskrives kundens feil, overlagte brudd,  uredelighet eller grov uaktsomhet, vil Tryg Forsikring/KINTO Flex forsøke å få tilbakeført egenandelen og andre omkostninger fra den part som har skylden. Det må derfor ved alle  skader fylles ut og leveres skademelding til Tryg Forsikring innen rimelig tid.

5.4 Kundens plikter med hensyn til bruken av kjøretøyet

Kunden er ansvarlig for all bruk av bilen. Dersom bilen overlates til andre skjer dette  således på kundens eget ansvar. Kjøretøyet kan kun benyttes i Europa, Israel og Tyrkia.  For bruk av kjøretøyet i utlandet se pkt. 4.3.

Alle personer over 18 år med gyldig førerrett på aktuelt kjøretøy, iht. til «Forskrift om  førerkort m.m» har tillatelse til å benytte kjøretøyet, gitt at kunden gir samtykke til dette.  Personer over 16 år kan også sammen med ledsager benytte bilen til privat lærekjøring  iht. «Trafikkopplæringsforskriften». Det er kunden sin plikt å påse at alle brukere av  kjøretøyet innehar gyldig førerkort.

Kunden plikter å behandle og bruke nevnte kjøretøy på forsvarlig måte, og ikke benytte kjøretøyet til:

1. Kjøring utenfor offentlig vei eller områder stengt for alminnelig ferdsel

2. Kommersiell virksomhet, eksempelvis befordring av passasjerer eller varer mot  vederlag inkludert fremleie

3. Næringsvirksomhet som budbil, taxi, bildeling eller lignende uten KINTO Flex sin  skriftlige forhåndsgodkjenning

4. Slepe, skyve eller flytte annet kjøretøy

5. Konkurranse, fartsprøve eller annen form for testkjøring

6. Transportere brennbare, etsende eller eksplosive materialer

7. Fjerne bompengebrikke, sporingsbrikke/GPS eller bytte disse med en annen brikke 8. Sikre, fastgjøre eller emballere last for dårlig slik at kjøretøy, personer eller  omgivelser skades

9. Utsette interiøret for varme eller skarpe gjenstander eller væsker som kan etse eller  sette flekker

10. Bruke snøkjettinger eller annet utstyr på en slik måte at de skader kjøretøyets  karosseri eller understell

11. Påmontere takstativ eller lasteanordninger hvis bruk påfører kosmetisk skade på  karosseri og tak

12. Kjøre kjøretøyet inn på noe fysisk utilgjengelig med hensyn til kjøretøyets høyde,  bredde eller lengde

13. Benytte kjøretøyet i ulovlig øyemed eller på ulovlig måte, herunder, men ikke  begrenset til, følgende eksempler på ulovlig benyttelse;

▪ Kjøre i alkohol- og/eller narkotikapåvirket og/eller svekket tilstand. ▪ Befordre flere passasjerer og/eller tyngre last enn kjøretøyet er registrert for.

▪ Forstyrre eller endre kjøretøyets kilometerteller.

▪ Forlate kjøretøyet ulåst eller på en slik måte at det kan benyttes av  andre.

Det vises ellers til veitrafikklovens §23, «Før kjøringen begynner, skal føreren forvisse  seg om at kjøretøyet er i forsvarlig og forskriftmessig stand og at det er forsvarlig og  forskriftmessig lastet. Han skal sørge for at kjøretøyet også under bruken er i forsvarlig  stand og forsvarlig lastet.»

5.5 Kundens øvrige ansvar

I abonnementsperioden, og helt til angitt kjøretøy er levert tilbake til KINTO Flex, bærer  kunden alt ansvar for oppbevaring og bruk av kjøretøyet. Kunden plikter å betale  følgende:

• Månedlig abonnementspris slik den er beskrevet i abonnementskontrakten • Ikke etterfylt drivstoff, med et påslag i forhold til veiledende prisliste, se pkt.13. Bilen  skal tilbakeleveres med full tank.

• Eventuelle kostnader i sammenheng med returtransport av kjøretøy dersom dette  tilbakeleveres på annet sted enn avtalt, eller at kjøretøyet ikke kan ta seg frem til  bestemmelsesstedet for egen maskin.

• Enhver kostnad i forbindelse med bompenger, veiprising eller lignende med tillegg av  merverdiavgift og den margin KINTO Flex eventuelt beregner.

• Parkeringsgebyrer eller andre gebyrer, avgifter, forelegg eller andre pålegg der  KINTO Flex hefter solidarisk med Kunden. Dersom slike gebyrer må viderefaktureres  av KINTO Flex vil det tilkomme et administrasjonsgebyr, se prisliste pkt. 13.

• Enhver skade som oppstår på kjøretøyet i abonnementsperioden, herunder også  hærverk og tyveri, dog begrenset oppad til eventuelt avtalt egenandel. Dersom  Kunden ved skadetilfelle har opptrådt uaktsomt, har brutt abonnementsvilkårene eller  vegtrafikkloven vil han kunne måtte betale en større del av skaden enn det den  avtalte egenandel tilsier.

• Foruten skader står Kunden også økonomisk ansvarlig for særskilt rengjøring – innvendig og utvendig - av særlig/spesielt tilsmusset bil, for eksempel rengjøring etter  hund eller røyking, eller etter kjøring på oljegrus, fersk asfalt/veimerking, leire, gjørme  eller annet innvendig eller utvendig smuss som krever ekstraordinært arbeid.

• Avsavn etter forsikringsselskapenes satser, det vil si det tap KINTO Flex lider som  følge av at kjøretøyet er ute av trafikk dersom Kunden har opptrådt grovt uaktsomt.

• KINTO Flexs utgifter til inndrivelse av Kundens forpliktelser, herunder alle lovlige  gebyrer ved inndrivelse av slike beløp. Ved forsinket betaling påløper  forsinkelsesrenter etter lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember nr. 100  1976, fra forfall og til betaling skjer.

5.6 Kundens rettigheter

Angrerettloven gir Kunden rett til å heve denne abonnementsavtalen innen 14 dager etter  at kunden gjennomfører signering/e-signering. Angrerettskjema sendes sammen med  avtalebekreftelsen på e-post. Dersom kunden benytter seg av angreretten, er kunden selv ansvarlig for å levere bilen til bestemmelsessted som avtales med KINTO Flex.

Dersom KINTO Flex i vesentlig grad misligholder sine forpliktelser etter avtalen kan  kunden heve abonnementskontrakten. KINTO Flex må imidlertid gis rimelig anledning til å  avhjelpe misligholdet ved retting eller omlevering. Dersom retting eller omlevering ikke er  aktuelt eller ikke blir foretatt innen rimelig tid etter at Kunden har klaget over mangelen, kan kunden kreve forholdsmessig prisavslag.

Kunden taper sin rett til å påberope mislighold, det være seg mangel eller forsinkelse,  dersom vedkommende ikke innen rimelig tid etter vedkommende har oppdaget eller  burde ha oppdaget misligholdet gir KINTO Flex melding om dette.

Tekniske feil som måtte oppstå eller komme til kundens kunnskap i

abonnementsperioden, og som kan utbedres innen en tid som står i rimelig forhold til  kundens behov og abonnementstiden, gir ikke kunden rett til å avbryte  abonnementsforholdet. Dersom reparasjon ikke kan besørges innenfor den nevnte frist,  avgjør KINTO Flex om KINTO Flex vil levere nytt kjøretøy til kunden for fortsettelse av  abonnementsforholdet, eller om abonnementsforholdet skal anses som opphørt fra den  tid da KINTO Flex fikk melding om forholdet fra kunden. KINTO Flex besørger i siste fall  returtransport for egen regning, men KINTO Flex er da uten ansvar for Kundens eventuelle tap eller forpliktelser. Se ellers vilkår i pkt. 4.5.

5.7 Kundens betalingsansvar

Ved løpende abonnement forplikter kunden seg å betale abonnementsprisen, og  eventuelle tilleggstjenester/kostnader til avtalt forfallsdato. Abonnementet forutsetter at  kunden registrerer et gyldig betalingskort. Kunden er selv ansvarlig for å påse at  betalingskortet er gyldig og har dekning til avtalt forfallsdato. Ved behov kan  betalingskortet endres via KINTO Flex-applikasjon eller -hjemmeside.

Ved manglende betaling har KINTO Flex adgang til å iverksette innkreving av utestående  beløp med forsinkelsesrenter og purregebyr. Ved forsinket betaling påløper  forsinkelsesrenter etter lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember nr. 100  1976, fra forfall og til betaling skjer. Ved mislighold av betaling med mer enn 1 måned har  KINTO Flex også adgang til å avslutte abonnementet jfr. pkt. 8.

Abonnementet forskuddsbetales med intervaller på én måned (eksempelvis fra 15.februar  til og med 14.mars), og KINTO Flex forbeholder seg retten til å kunne justere  abonnementsprisen med inntil 30 dagers varslingsplikt. Månedsbeløpet trekkes  automatisk fra kundens betalingskort hver måned. Abonnementets trekkdato (dato 1-31)  tilsvarer dato kunden har fått overlevert kjøretøyet. Trekkdato kan endres ved å kontakte  KINTO Flex.

KINTO Flex belaster kundens betalingskort for kjøretøyets faktiske AutoPass-passeringer  uten påslag, uten administrasjonsgebyr og uten merverdiavgift.

KINTO Flex belaster kundens betalingskort for overkjørte kilometer etter til enhver tid  gjeldende prisliste.

Kunden er selv pliktig til å betale andre løpende kostnader knyttet til ordinært bruk av  kjøretøyet herunder, men ikke begrenset til: drivstoff, spylervæske, bompenger, parkering og jevnlig vask.

6. ANSVARSFRASKRIVELSE

KINTO Flex har intet ansvar for skade på eller tap av eiendom som av Kunden eller annen  person er etterlatt, oppbevart eller befordret i kjøretøyet.

KINTO Flex fraskriver seg ethvert ansvar overfor Kunden med hensyn til tap av tid, penger eller  annet som måtte oppstå av, eller ha forbindelse med abonnementsforholdet, utover ansvar  beskrevet ovenfor.

KINTO Flex har intet ansvar for montering av tilleggsutstyr som for eksempel skistativ, barnesete,  GPS mv. Kunden har selv ansvar for at utstyret er korrekt og forskriftsmessig montert. Eventuell  feil bruk eller feilmontering vil kunne utløse ansvar ref. pkt. 5.4.

7. SIKKERHET OG OPPGJØR

KINTO Flex kan kreve at Kunden stiller sikkerhet for kjøretøyet og for det økonomiske ansvar  som følger av abonnementsforholdet. Sikkerheten kan stilles i form av reservasjon på kredittkort,  bankinnskudd eller annen form for depositum som måtte avtales mellom partene.

Kunden aksepterer at KINTO Flex kan belaste Kundens kredittkortreservasjon eller depositum for  avtalt abonnementsbeløp, bompenger, parkeringsavgifter, skadekostnader og andre gebyrer eller  andre forhold som reguleres av denne avtalen. Kundens kredittkort belastes automatisk ved hvert  terminforfall.

8. MISLIGHOLD AV AVTALEN

Både KINTO Flex og kunden har gjensidig rett til å si opp abonnementet med umiddelbar virkning  ved vesentlig mislighold av abonnementsvilkårene. Følgende forhold skal alltid anses som  vesentlig mislighold;

• Brudd på vilkårene for tegning av abonnementet jf. pkt. 3;

• Brudd på forpliktelser beskrevet i abonnementsvilkårene som ikke rettes innen 14  virkedager etter at det er gitt skriftlig varsel;

• Mislighold av betaling med mer enn én måned; og

• Tap av førerkort

9. AVTALEFORMALITETER

9.1 Endringer

Tillegg til og endringer av abonnementsvilkårene i denne avtale er bindende kun dersom  de foreligger i skriftlig overenskomst.

9.2 Lovvalg

Denne kontrakt er underlagt norsk rett.

9.3 Verneting

Kunden vedtar det av KINTO Flexs forretningssted er hvor kontrakt inngått, dvs. kontraktsverneting i henhold til tvisteloven § 4-5(2), jf. § 4-6, som verneting i anledning  tvister som oppstår i forbindelse med abonnementsforholdet.

10. KINTO FLEX SIN TILGANG TIL DATA OG PERSONVERN

KINTO Flex vil alltid behandle dine personopplysninger i samsvar med den til enhver tid  gjeldende personopplysningslovgivning, inkludert Forordning 2016/679/EU («GDPR») fra  tidspunkt. for ikrafttredelse.

KINTO Flex behandler bare personopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre avtale om  bilabonnement, tilby tjenester for salg av eksisterende bil og/eller for å sende deg markedsføring. KINTO Flex lagrer informasjon rundt ditt abonnementsforhold i sitt interne kunderegister som  knytter dine personopplysninger til kjøretøydataene i perioden abonnementet, eller andre  tjenester, har stått i ditt navn.

KINTO Flex har tilgang til data tilknyttet kjøretøyets bruk av AutoPass-avtale (Ferde), og  eventuelt andre tilleggstjenester som viderefaktureres av KINTO Flex.

Opplysningene KINTO Flex behandler omfatter kontaktinformasjon (for eksempel navn,  personnummer, adresse, e-post, telefonnummer), og opplysninger du har gitt oss i forbindelse  med henvendelser og eventuelle spørreundersøkelser. KINTO Flex kan ved behov dele data med  tredjeparter som opptrer på våre vegne, f.eks. i skadeoppgjør, tjenesteleveranser og ved  innkreving av penger.

Alle KINTO Flex sine kjøretøyet har montert en sporingsbrikke levert av SAGA-system som gir  KINTO Flex tilgang til data knyttet til kjøretøyets geografiske lokasjon, bruksdata (kilometer,  kjøreprofil som f.eks. hastighet) og lignende. Formålet er å sikre seg mot tyveri/svindel, og skaffe  et best mulig underlag for prising av fremtidige tjenester, miljøforbedrende tiltak og lignende. KINTO Flex vil bruke bruksdataene for å fakturere Kunden for eventuelle overkjørte månedlige  kilometer.

Du har etter personopplysningsloven rett til innsyn, retting, begrensning av behandling og sletting  av dine personopplysninger. For øvrige detaljer knyttet til personvern henvises det til  personvernerklæring på «Min side».

11. OVERFØRING AV ABONNEMENTET

KINTO Flex abonnementet kan overføres til en annen tilbyder uten at dette endrer kundens rettigheter etter disse vilkårene. Dersom abonnementet overføres til en ny avtalepart vil kunden bli informert om dette pr. e-post.

12. KONTAKTINFORMASJON

Spørsmål eller andre henvendelser angående KINTO Flex abonnementet eller dens  tilleggstjenester sendes via KINTO Flex-applikasjonen, -hjemmesiden eller e-postadresse:  info@kinto.no.

Skader på kjøretøyet meldes direkte til Tryg Forsikring via skadeskjema på «Min side» eller i app.

Ved behov for veihjelp kontaktes Toyota Eurocare via 800 33 105 / Lexus 24/7 Assistance 800  50 701.

Kontaktinfo ligger også på «Min side» og i appen.

13. TILLEGGSGEBYRER

Kunden forplikter seg å gjøre seg kjent med betingelser og satser for tilleggsgebyrer som er  beskrevet under. Alle priser er inkludert merverdiavgift dersom ikke noe annet er angitt.

Manglende oppmøte til avtalt  tidspunkt. for utlevering/tilbakelevering

kr 2000,-
Dersom kunden ikke møter opp innen 30 minutter  etter avtalt tidspunkt for utlevering/tilbakelevering av  kjøretøy.

Administrasjonsgebyr

kr 250,-
For hendelser der KINTO Flex belastes med administrasjon og utlegg av kostnader som er et  resultat av kundens bruk av kjøretøyet. Se eksempler  under.

Bøter knyttet til ulovlig bruk av kjøretøyet

Faktisk kost + administrasjonsgebyr
Inkluderer parkeringsbøter, fartsbøter etc.

Retur av ekstraordinært uryddig  eller tilgriset bil

2000,- eller faktisk kostnad

Ikke fylt drivstoff ved tilbakelevering

25,- literen

Utvidet kjørelengde

199,- per 500 km
1500 kilometer er inkludert hver måned i abonnementet. Dersom du har behov for ekstra  kjørelengde så kan dette bestilles mot en ekstra  kostnad på 199 kr per 500 km.

Overkjørte kilometer

1,50,- per km
1500 kilometer er inkludert hver måned i abonnementet. Dersom du en måned kjører lengre enn  1500 km(og evt. utvidet kjørelengde) så vil det komme  en ekstra kostand på 1,50 kr per km.

Røyking i bilen:

2000,- eller faktisk kostnad
Faktisk kostnad for rens av kjøretøyet.

Egenandeler

Se forsikringsvilkår
Inkluderer skade, veihjelp, brann etc.

Skade på interiør

Faktisk kostnad
Dersom skaden ikke dekkes av forsikring

Henting av kjøretøyet som følge av borttauing

kr 2000,- + gebyr for  borttauing og eventuell lagring
Påløper kun om kunden ikke har anledning til å løse ut  bilen selv.

Kostnad ved borttauing

Faktisk kostnad + administrasjonsgebyr
Påløper dersom faktura sendes til KINTO.

Annen veihjelp enn Toyota

Eurocare/Lexus 24/7 Assistance

Faktisk kostnad
Veihjelp leveres av Toyota Eurocare for Toyota  kjøretøy og Lexus 24/7 Assistance for Lexus kjøretøy. Dersom kunde bestiller veihjelp utenom må kunde dekke kostnad selv.

For veihjelp levert av Tryg er egenandelen kroner  500,-.

Parkering

Faktisk kostnad +administrasjonsgebyr
Kunden er selv ansvarlig for å registrere kjøretøyet på  seg selv hos relevant parkeringsselskap i tilfelle  automatisk innlesning av kjøretøy. Dersom faktura for  parkering sendes til KINTO vil denne kostnaden  viderefaktureres Kunden, i tillegg til administrasjonsgebyr.

Bom

Faktisk kostnad
Bilene er meldt inn i kollektiv rammeavtale hos Ferde  med til enhver tid gjeldende makspasseringer (antall)  og volumrabatt. Passeringer belastes samme  betalingskort som hoved abonnementet, uten tillegg  for administrasjonsgebyr. Det må påregnes et visst  etterslep i disse transaksjonene.

Bompasseringer ved bruk av ekstrabil belastes samme  betalingskort som hovedabonnement, uten administrasjonsgebyr.

Mistet ekstrautstyr/ løse deler  (f.eks. ODB2-chip, reservenøkkel,  ladekabler, hattehylle, roll-over,  førstehjelpsskrin, varseltrekant,  tauekrok, kompressor)

Faktisk kostnad + administrasjonsgebyr