Abonnementsvilkår KINTO Flex

1. GENERELT OM TJENESTEN

KINTO Flex er en abonnementstjeneste levert og markedsført av Toyota (ved Toyota Financial Services org.nr 978 690 920 og Toyota Norge org.nr: 976 938 941). Imove AS (org.nr, 821 511 992) drifter abonnementstjenesten og fakturerer denne på vegne av Toyota. Som kunde av KINTO Flex blir man også kunde av imove AS.

KINTO Flex er en abonnementstjeneste hvor kunden selv bestemmer hvilket kjøretøy og hvilken  periode de ønsker å disponere kjøretøyet. Det er ingen krav til forskuddsbetaling utover  forskuddsbetalingen av abonnementet. Den faste månedssummen dekker alle faste kostnader (se  liste under for full oversikt over hva som er inkludert i faste kostnader).

Abonnementet forskuddsbetales med intervaller på 30 dager fra abonnementsstart  (abonnementsstart avtales ved bestilling av kjøretøyet). KINTO Flex forbeholder seg retten til å  kunne justere abonnementsprisen med inntil 30 dagers varslingsplikt. Alle endringer i abonnementet  vil kommuniseres til kunden pr. e-post.

Kjøretøyet er merket med KINTO Flex-logo og tilhørende tekst i abonnementsperioden.

Kjøretøyet er tilknyttet KINTO Flex sin AutoPass Ferde-avtale slik at utgifter for kjøretøyets bompasseringer automatisk tillegges kundens abonnement. AutoPass er ikke inkludert i abonnementsprisen, men viderefaktureres til kunden uten påslag, uten administrasjonsgebyr og uten merverdiavgift. Faktura for kundens faktiske passeringer vil belastes kundens betalingskort sammen med den månedlige abonnementsprisen på kjøretøyet. Kunden kan ikke benytte privat  AutoPass-avtale på KINTOFlex sine kjøretøy.

Kunden er selv forpliktet til å betale andre løpende kostnader knyttet til ordinært bruk av kjøretøyet herunder, men ikke begrenset til: drivstoff, spylervæske, bompenger, parkering og jevnlig vask.

Kunden får tilgang til Min Side via KINTO Flex sin offisielle hjemmeside, hvor detaljer om bilabonnementet, AutoPass passeringsoversikt, informasjon og nyheter om abonnementstjenesten fremgår.

Følgende tjenester er inkludert i KINTO Flex abonnementet:

• Garanti

• Service og Vedlikehold

• Forsikringer levert av Tryg Forsikring, herunder ansvar-, fører- og passasjerulykke-, kasko og tilbakeleveringsforsikring

• Trafikkforsikringsavgift

• Veihjelp levert av Toyota Eurocare & Lexus 24/7

• Dekk, dekkhotell og dekkskift

• Inntil 1.500 km kjørelengde per måned

• Mulighet til å kjøpe ekstra kjørelengde

• Mulighet til å abonnere på et ekstra kjøretøy

• Mulighet til å bytte kjøretøy

For øvrige vilkår for abonnementskontrakten, se punkt 2 – 13.

2. AKSEPT AV ABONNEMENTSVILKÅR

Abonnementsvilkårene regulerer abonnentens bruk og tilknytning til abonnementstjenesten KINTO Flex. Ved å inngå avtale om KINTO Flex abonnement godtar kunden abonnementsvilkårene, KINTO personvernerklæring samt å være bundet av disse i tidsperioden abonnementet løper.

KINTO Flex forbeholder seg til enhver tid retten til å gjøre endringer på abonnementsvilkårene. Ved endringer vil KINTO Flex sende kunden oppdaterte vilkår pr. e-post. Oppdaterte abonnementsvilkår vil også til enhver tid være tilgjengelig på «Min side». Dersom endringene i  vilkårene innebærer en vesentlig endring av KINTO Flex eller kundens rettigheter og/eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig minst 14 dager før de trer i kraft. Dersom kunden ikke godtar de nye vilkår må abonnementet avsluttes. Dersom KINTO Flex ikke mottar skriftlig oppsigelse, likestilles dette med aksept for de endrede abonnementsvilkårene. Dersom kunden fortsatt bruker tjenesten etter at nye vilkår trer i kraft, godtar kunden å være bundet av de oppdaterte vilkårene.

3. VILKÅR FOR TEGNING AV ABONNEMENT

For å inngå avtale om KINTO Flex abonnement, må kunden være over 18 år, ha norsk bostedsadresse, ha gyldig norsk førerkort (klasse B), godkjent kredittvurdering, ha BankID og akseptere abonnementsvilkårene.

Registrering av valgfritt betalingskort er påkrevd (VISA eller MasterCard). Betalingskortet benyttes for betaling av alle tjenester i tilknytning til abonnementet.

Abonnementet er personlig og kan ikke overdras til andre. Kunden er ansvarlig for all aktivitet knyttet til sitt abonnement. Kunden er ansvarlig for å påse at brukernavn og passord tilknyttet KINTO Flex abonnementet ikke gjøres tilgjengelig for andre. Ved mistanke om at andre har tilgang til brukernavn og/eller passord plikter kunden å varsle KINTO Flex umiddelbart. Ved inngåelse av abonnementet forplikter kunden til å gi KINTO Flex korrekt og fullstendig kontaktinformasjon, og kunden er ansvarlig for å holde denne oppdatert til enhver tid. KINTO Flex  har rett til å kommunisere med kunden gjennom registrert e-postadresse, chat, telefonnummer  og/eller postadresse i tråd med gjeldende lovgivning.

KINTO Flex forbeholder seg retten til å avvise søknader om opprettelse av abonnement uten nærmere begrunnelse. KINTO Flex har også adgang til å foreta kredittsjekk av kunden gjennom Bisnode før søknad om abonnement vurderes.

4. TJENESTER SOM INNGÅR I ABONNEMENTET

4.1 Bestilling av abonnement

Bestilling av KINTO Flex abonnementet gjøres på www.kinto-flex.no. Ved bestilling av  abonnementet kan aktiveringstidspunkt ikke overskride 15 dager fra bestillingsdato til  utleveringsdato.

4.2 Overlevering av kjøretøy

Etter gjennomført bestilling av abonnement er det opprettet et avtaleforhold mellom Kinto Flex og  kunden som gjelder løpende abonnement av kjøretøy. Hvilke kjøretøy som inngår i abonnementet vil  fremgå av abonnementskontrakten for tidsperioden abonnementet løper. Kjøretøy som inngår i  abonnementskontrakten leveres av KINTO Flex på avtalt utleveringssted/adresse og tidspunkt.  Avtalt tidspunkt for utlevering er også tidspunkt for aktivering av abonnementet. Ved pause av  abonnementet eller bytte av kjøretøy, inngås ny avtale for overlevering mellom partene. Ved pause  av abonnementet kan ikke KINTO Flex garantere et identisk kjøretøy når abonnementet gjenopptas.  Kostnader for henting kan forekomme iht. de til enhver tids gjeldende prisliste.

KINTO Flex plikter til avtalt tid, og på avtalt sted, å stille kjøretøyet til kundens rådighet. Kjøretøyet skal være i god og forskriftsmessig stand. Om kunde ikke møter til avtalt  utleveringstidspunkt blir abonnement startet og kunde fakturert et forsinkelsesgebyr.  Kjøretøyet overleveres fra KINTO Flex til kunden med full tank.

4.3 Abonnementsforholdets varighet og avslutting av abonnement

Abonnementet gjelder fra avtalt leveringsdato og forskuddsbetales med 30 dagers intervall. Abonnementet varer i minimum 30 dager og fornyes automatisk. Abonnementet er løpende til en av  partene sier opp abonnementskontrakten. Her gjelder 30 dagers oppsigelsestid. Ved oppsigelse av abonnementet avtales overlevering av kjøretøyet mellom partene. Kostnader for henting tilkommer iht. den til enhver tids gjeldende prisliste.

Oppsigelse av abonnementet skal meldes skriftlig til KINTO Flex. KINTO Flex forbeholder seg retten  til å avslutte abonnementet med umiddelbar virkning ved vesentlig mislighold av abonnementsvilkårene, jf. punkt 8.

4.4 Bytte av kjøretøy og abonnering på ekstra kjøretøy

Kunden kan bytte inn kjøretøyet i et annet kjøretøy gjennom KINTO Flex hjemmesiden etter 30  dager. Månedlig abonnementspris etter bytte av kjøretøy vil tilpasses til valgt kjøretøy, og gjelde fra  den dagen byttet er gjennomført. Bilbyttet avtales mellom partene.

I abonnementsperioden har kunden mulighet til å abonnere på et ekstra kjøretøy til rabattert pris.

Når kunden ikke har bruk for kjøretøyet lenger, kan de enkelt skifte bilmodell eller si opp sitt  abonnement med en oppsigelsestid på 30 dager.

Kostnader for henting av kjøretøy ved utlevering av «nytt» kjøretøy kan forekomme iht. den til enhver tid gjeldende prislisten.

Dersom kunden ikke møter opp til avtalt tidspunkt vil eventuelle ekstrakostnader som påføres KINTO Flex viderefaktureres kunden.

4.5 Kjørelengdebegrensing og bruk i utlandet

Kjørelengden knyttet til bruk av kjøretøyet, er begrenset til 1.500 km per måned. Ved månedsskifte får kunden ubenyttet kjørelengde fra forrige måned med til neste måned, såkalt  rollover km. Dersom kunden har behov for ytterligere km en måned kan kunden på forhånd utvide  kjørelengde. Kjørelengden kan utvides med de til enhver tid gjeldene km-pakker som tilbys. Det er  kun mulig å velge en pakke pr. måned.

Dersom kjørelengden overskrides vil KINTO Flex etterfakturere overskridelsen etter egne regler, jf.  punkt 13.

KINTO Flex sine kjøretøy er forsikret for bruk i Europa, Israel og Tyrkia. Utenfor disse områdene er  det ikke tillatt å benytte kjøretøyet. Dersom kjøretøyet skal benyttes utenfor Skandinavia i perioder  utover 24 timer, må kunden gi beskjed til KINTO Flex på forhånd samt oppgi startdato og sluttdato  for oppholdet.

KINTO Flex forbeholder seg retten til å begrense bruken utenfor Skandinavia, dersom særskilte forhold tilsier det.

4.6 Forsikringer

4.6.1 Erstatningsbil ved verkstedsopphold

Ved driftsstans eller ulykke vil abonnementet fryses og erstatningsbil eller leiebil bli gitt til kunden via  Toyota Eurocare, Lexus 24/7 eller Tryg forsikring. KINTO Flex vil i perioden etterstrebe å skaffe  abonnent et nytt kjøretøy, tilsvarende den kunden abonnerer på opprinnelig. Merk at KINTO Flex ikke kan garantere for at lik drivlinje/motor som kjøretøyet kunden abonnerer på. Erstatning-/leiebil  kan også være i en annen størrelse/modell. Normalt vil leiebil være i gruppe B (tilsvarende Toyota  Yaris). Dersom erstatning-/leiebil avviker fra kjøretøyet man abonnerer på, gir dette ikke kunden rett  på kompensasjon. Skulle KINTO Flex ikke lykkes i å fremskaffe en tilsvarende eller nødvendig  erstatningsbil vil abonnementet avsluttes og kunden vil få refundert abonnementsprisen tilbake beregnet fra dato hvor abonnementet ble fryst.

Ved mistanke om brud på vegtrafikkloven eller ulovlig kjøring (herunder i ulovlig tilstand) forbeholder  KINTO Flex seg retten til å ikke utlevere nytt kjøretøy til kunden før eventuelt forsikringsselskapet  og/eller politiet har konkludert og avsluttet saken.

4.6.2 Tryg Forsikring

KINTO Flex har alle kjøretøy forsikret gjennom Tryg Forsikring AS. Forsikringspremien er dekket av abonnementsbeløpet. Kunden kan ikke inngå forsikringsavtaler knyttet til kjøretøyet med andre aktører/forsikringsselskap. Følgende forsikringsavtaler er etablert:

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring dekker personskade og skade fører påfører andre eller deres eiendeler. Den dekker ikke skade på kjøretøy.

Fører- og passasjerulykkedekning

Dekningen omfatter enhver person under 75 år og som er rettmessig fører av den motorvogn som er nevnt i forsikringsbeviset eller passasjer i denne. Dekningen omfatter ulykkesskade som rammer fører/passasjer (forsikrede) når vedkommende befinner seg i eller på motorvognen.

Kaskoforsikring

Kaskoforsikring dekker skader på kjøretøy ved kollisjon, utforkjøring og hærverk. I tillegg dekker forsikringen skader på kjøretøy ved brann, tyveri, skader på bilrute og redning/veihjelp. Fastmontert tilbehør som det er lovlig å ha på kjøretøyet dekkes opptil NOK 20 000. Mobiltelefon dekkes ikke.

Tilbakeleveringsforsikring

Tilbakeleveringsforsikring er en utvidelse av kasko, og omfatter skader som oppdages ved tilbakelevering som ellers ville blitt belastet kunden. Abonnementskontrakten sikrer kunden mot store kostnader ved innlevering av kjøretøyet etter endt abonnementsperiode.

Egenandeler til Tryg Forsikring

Egenandel for ansvars-, kasko- og tilbakeleveringsforsikring, samt glasskade er på NOK 4.000. Skjer det både en ansvars- og kaskoskade ved samme hendelse, beregnes egenandel som for én skade.

For øvrige detaljer rundt forsikringsvilkår henvises det til vedlagte avtalevilkår for forsikring. Kunden bekrefter ved aksept av denne abonnnementskontrakten at han/hun har gjort seg  kjent med vilkårene i forsikringsavtalen.

4.6.3 Toyota Eurocare & Lexus 24/7 Assistance

Toyota Eurocare dekker veihjelp, og omfatter følgende tilfeller: driftsstans, ulykke, uhell, tom drivstofftank, flatt batteri, punktering og mistet eller innlåste nøkler.

Hvis reparasjon ikke kan utføres på stedet eller samme dag, kan kunden velge ett av følgende alternativer:

Hjelp på stedet dersom reparasjonskostnadene er mindre enn bergingskostnadene. • Hotell opptil 4 netter (maks 935,- pr. person pr. døgn). Utgifter til mat og lignende dekkes  ikke.

Fortsatt trygg reise. Dekker utgifter til togbilletter eller flybillett til reisemålet dersom det  ligger innenfor gyldighetsområdet.

Henting av kjøretøy. Dekker utgifter til togbillett eller flybillett dersom Toyota-verkstedet ligger  mer enn 50 km fra stedet kunden oppholder deg.

Tauing til nærmeste Toyota-verksted ved driftsstans som ikke kan utbedres på stedet. • Leiebil i inntil 3 dager når kjøretøyet repareres på verksted når leiebil kan fremskaffes. • Informasjon og rådgivning ved behov for juridisk hjelp eller generelle råd. • Hjemtransport til nærmeste Toyota-verksted i Norge ved opphold i utlandet når kjøretøyet  ikke er kjørbar og i sikker stand.

For øvrige detaljer om veihjelp eller vilkår se Toyota Eurocare/Lexus 24/7 Assistance sine hjemmesider.

4.7 Tilbakelevering av kjøretøy ved oppsigelse av abonnementet, og ved bytte av kjøretøy

Vilkår for tilbakelevering av kjøretøy gjelder både ved bytte av kjøretøy og ved oppsigelse av abonnementstjenesten. Kunden kan i hele abonnementsperioden bytte til annet kjøretøy etter hver månedlig abonnementsperiode. Oppsigelse av abonnementet meldes skriftlig til KINTO Flex med oppsigelsestid på 30 dager. Les mer om bilbytte og oppsigelse i punkt 4.3 og 4.4. Kjøretøyet skal leveres tilbake KINTO Flex sin sentrale HUB i område. Ved tilbakelevering til et  annet fysisk sted enn der kunden hentet kjøretøyet, f.eks. en Toyota/Lexus forhandler vil det  tilkomme et tilbakeleveringsgebyr i henhold til den enhver tids gjeldende prislisten. Ved  tilbakelevering av kjøretøy er kunden ansvarlig for at kjøretøyet tilbakeleveres i samme stand som ved inngåelse av abonnementskontrakten. Kunden er ansvarlig for eventuelle skader  som oppdages ved tilbakelevering av kjøretøyet som ikke allerede er registrert i kjøretøyets skadelogg.

Kunden skal også påse at kjøretøyet er vasket innvending og utvending, og tilbakeleveres med full tank. Kostnader ved manglende vask og/eller etterfylling av drivstoff ved tilbakelevering av kjøretøy vil tilkomme i henhold til enhver tids gjeldende prisliste.

Tilbakelevering anses å ha skjedd når både kjøretøy og bilnøkler er kommet i KINTO Flex sin besittelse i henhold til overleveringsavtale. Kunden anses som ansvarlig for kjøretøyet fram til fysisk overlevering har skjedd.

Dersom kunden velger å overlevere kjøretøyet til KINTO Flex, uten fysisk overlevering til en  representant for KINTO Flex, vil kunden være ansvarlig for kjøretøyet fram til en representant for KINTO Flex har sjekket kjøretøyet. Dersom det foreligger saklig grunn kan KINTO Flex kreve kjøretøy tilbakelevert på et tidligere tidspunkt enn avtalt overlevering. Kunden kan kreve grunnen oppgitt uten at dette har betydning for plikten til å tilbakelevere kjøretøy.

Dersom kunden ikke er villig til å inngå avtale om tilbakelevering av kjøretøyet på frivillig basis  forbeholder KINTO Flex seg retten til å sende inn begjæring om utlevering til namsmannen, jf. tvangsfullbyrdelseslovens § 13-3. Det vil være namsmannen i det distrikt kjøretøyet til enhver tid  befinner seg i som vil være den kompetente namsmyndigheten.

Ved overskridelse av det avtalte tilbakeleveringstidspunkt, eller annet grovt brudd på abonnementsvilkårene, vil enhver rabatt, forsikring eller særavtale kunne kanselleres av KINTO Flex. Ved overskridelse av avtalt tilbakeleveringstidspunkt vil abonnementsperioden fortsette  hvor kunde faktureres for antall ekstra dager. Dette vil også utløse et forsinkelsesgebyr.

4.8 Gjennomføring av ordinært preventivt vedlikehold (service, dekkskift) Det kan forekomme at abonnementet strekker seg over perioder der det er behov for tjenester som regnes som ordinært vedlikehold, herunder ordinær service og dekkskift. I disse tilfellene forplikter KINTO Flex seg til å kontakte kunden i forkant for å avtale tidspunkt for gjennomføring.

Kunden er forpliktet til å medvirke til gjennomføring ved å levere kjøretøyet på avtalt lokasjon.  Kunden vil ikke motta kompensasjon for medvirkning og gjennomføring av ordinært vedlikehold.

Toyota/Lexus Express Service vil fortrinnsvis gjennomføre service og vedlikehold på alle KINTO Flex kjøretøy.

5. KUNDENS ANSVAR, PLIKTER OG RETTIGHETER

5.1. Kundens undersøkelsesplikt

Kunden plikter så langt det lar seg gjøre å undersøke kjøretøyet for synlige skader eller mangler når kjøretøyet er levert/hentet av kunde. Eventuelle skader eller mangler er kunden pliktig å rapportere videre til KINTO Flex før kjøretøyet tas i bruk. Dersom kunden unnlater å varsle om synlige skader eller mangler, og likevel tar kjøretøyet i bruk, mister kunden retten til å gjøre disse manglene gjeldende. KINTO Flex kan i ytterste konsekvens gjøre kunden ansvarlig for disse skadene.

Kunden plikter å gjøre seg kjent med de regler som gjelder kjøretøyet og gjeldende trafikkregler. Kunden har en særlig plikt til å sette seg inn i relevante førerkortbestemmelser, regler med hensyn til alkohol-/medisinbruk og trafikkregler der hvor kjøretøyet til enhver tid benyttes.

5.2. Vedlikeholdsplikt

5.2.1 Alminnelig vedlikehold

Kunden plikter å sørge for alminnelig vedlikehold ved løpende abonnement, og plikter å påse at kjøretøyet til enhver tid er i forsvarlig kjørbar stand. Dette innebærer at kunden i abonnementsperioden aktivt skal bidra til at kjøretøyet følger produsentens vedlikeholdsprogram. Kunden er også ansvarlig for å regelmessig vaske kjøretøyet innvendig og utvendig, og generelt påse at kjøretøyet holdes godt vedlike.

Kunden er ansvarlig for å varsle KINTO Flex dersom kjøretøyet varsler servicebehov, eller dersom kunden har kunnskap/mistanke om at kjøretøyet har behov for vedlikehold. Kunden forplikter seg til å være tilgjengelig for KINTO Flex slik at kjøretøyet kan gjennomgå vedlikehold.

5.2.2 Dekkskifte

Kunde plikter å overholde skifte av dekk i tråd med det til enhver tid gjeldende regelverk.  Ved siste oppdatering av abonnementsvilkårene gjelder følgende frister: :

- Piggdekk kan brukes fra 1. november til første mandag etter 2. påskedag. I landets tre  nordligste fylker er tilsvarende periode fra 16. oktober til 1. mai.

- Ved piggfrie vinterdekk skal disse skiftes ut til fordel for sommerdekk i tidsperioden 01. April – 15.mai.

- Ved sommerdekk skal disse skiftes til piggfrie vinterdekk i perioden 15.September – 01.  November. Se over for egne bestemmelser for vinterdekk med pigger.

Kunde plikter å møte til avtalt tid og ikke overskride tidsfristen for skifte. Ved overskridelse vil kunde  bli fakturert en dagbot på NOK 500 inkl. gebyr.

Ved utført dekkbytte forplikter kunden seg til å etterstramme hjulmuttere etter 35-50 kilometer med  kjøring.

Ved spørsmål om vedlikehold kontaktes KINTO Flex.

5.3 Kundens ansvar ved skader

Kunden plikter straks, uten opphold, å kontakte KINTO Flex dersom det er noe galt med kjøretøyet eller det oppdages en skade som ikke er registrert i kjøretøyets skadelogg. Dersom  kunden unnlater å kontakte KINTO Flex, kan vedkommende holdes ansvarlig for alle skader og  mangler som er påført kjøretøyet etter utleveringen. KINTO Flex eller dennes representant vil i den  videre prosessen gi kunden instruksjoner om hvordan kunden skal forholde seg skadehåndteringsprosessen. Kunden skal ikke selv foreta reparasjoner eller utbedringer, eller  engasjere tredjepart til å foreta reparasjoner eller utbedringer, uten KINTO Flex sitt forutgående  samtykke.

Dersom kjøretøyet har vært involvert i en ulykke eller skadehendelse med personskade er kunden  forpliktet til å varsle politiet umiddelbart, samt å varsle KINTO Flex innen 48 timer. Varslingsplikten  gjelder uavhengig av om en tredjepart har vært involvert eller ikke. Dersom kjøretøyet blir tapt, stjålet  eller skadet er kunden ansvarlig for den egenandel som oppgis i denne abonnementskontrakten. Dersom kunden kan vise at skaden, tyveriet eller tapet ikke kan tilskrives kundens feil, overlagte  brudd, uredelighet eller grov uaktsomhet, vil Tryg Forsikring/KINTO Flex forsøke å få tilbakeført egenandelen og andre omkostninger fra den part som har skylden. Kunden er forpliktet til å levere  skademelding til Tryg Forsikring innen rimelig tid for alle skader som oppstår på kjøretøyet.

5.4 Kundens plikter med hensyn til bruken av kjøretøyet

Kunden er ansvarlig for all bruk av kjøretøyet. Dersom kjøretøyet overlates til andre skjer dette således på kundens eget ansvar. Kjøretøyet kan kun benyttes i Europa, Israel og Tyrkia. For bruk av kjøretøyet i utlandet se punkt 4.5.

Alle personer over 18 år med gyldig førerrett på aktuelt kjøretøy, iht. til Forskrift om førerkort m.m. (førerkortforskriften) har tillatelse til å benytte kjøretøyet, gitt at kunden gir samtykke til  dette. Personer over 16 år kan også sammen med ledsager benytte kjøretøyet til privat lærekjøring iht. Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. (trafikkopplæringsforskriften). Det er kunden sin  plikt å påse at alle brukere av kjøretøyet innehar gyldig førerkort.

Kunden plikter å behandle og bruke nevnte kjøretøy på forsvarlig måte, og ikke benytte kjøretøyet til:

1. Kjøring utenfor offentlig vei eller områder stengt for alminnelig ferdsel

2. Kommersiell virksomhet, eksempelvis befordring av passasjerer eller varer mot vederlag inkludert fremleie

3. Næringsvirksomhet som budbil, taxi, bildeling eller lignende uten KINTO Flex sin skriftlige forhåndsgodkjenning

4. Slepe, skyve eller flytte annet kjøretøy

5. Konkurranse, fartsprøve eller annen form for testkjøring

6. Transportere brennbare, etsende eller eksplosive materialer

7. Fjerne bompengebrikke, sporingsbrikke/GPS eller bytte disse med en annen brikke 8. Sikre, fastgjøre eller emballere last for dårlig slik at kjøretøy, personer eller omgivelser skades

9. Utsette interiøret for varme eller skarpe gjenstander eller væsker som kan etse eller sette flekker

10. Bruke snøkjettinger eller annet utstyr på en slik måte at de skader kjøretøyets karosseri eller understell

11. Påmontere takstativ eller lasteanordninger hvis bruk påfører kosmetisk skade på karosseri og tak

12. Kjøre kjøretøyet inn på noe fysisk utilgjengelig med hensyn til kjøretøyets høyde, bredde  eller lengde

13. Benytte kjøretøyet i ulovlig øyemed eller på ulovlig måte, herunder, men ikke begrenset til, følgende eksempler på ulovlig benyttelse;

▪ Kjøre i alkohol- og/eller narkotikapåvirket og/eller svekket tilstand.

▪ Befordre flere passasjerer og/eller tyngre last enn kjøretøyet er registrert for.

▪ Forstyrre eller endre kjøretøyets kilometerteller.

▪ Forlate kjøretøyet ulåst eller på en slik måte at det kan benyttes av andre.

Det vises ellers til vegtrafikklovens §23, første ledd vedrørende førerens ansvar for kjøretøyets stand  m.m. Her fremgår følgende:

Før kjøringen begynner, skal føreren forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig og  forskriftmessig stand og at det er forsvarlig og forskriftmessig lastet. Han skal sørge for at  kjøretøyet også under bruken er i forsvarlig stand og forsvarlig lastet.

5.5 Kundens øvrige ansvar

I abonnementsperioden, og helt til angitt kjøretøy er levert tilbake til KINTO Flex, bærer kunden alt ansvar for oppbevaring og bruk av kjøretøyet. Kunden plikter å betale følgende:

• Månedlig abonnementspris slik den er beskrevet i abonnementskontrakten • Ikke etterfylt drivstoff, med et påslag i forhold til veiledende prisliste, se punkt 13. Kjøretøyet skal tilbakeleveres med full tank.

• Eventuelle kostnader i sammenheng med returtransport av kjøretøy dersom dette tilbakeleveres på annet sted enn avtalt, eller at kjøretøyet ikke kan ta seg frem til bestemmelsesstedet for egen maskin.

• Enhver kostnad i forbindelse med bompenger, veiprising eller lignende med tillegg av merverdiavgift og den margin KINTO Flex eventuelt beregner.

• Parkeringsgebyrer eller andre gebyrer, avgifter, forelegg eller andre pålegg der KINTO Flex  hefter solidarisk med Kunden. Dersom slike gebyrer må viderefaktureres av KINTO Flex vil  det tilkomme et administrasjonsgebyr, se prisliste punkt 13.

• Enhver skade som oppstår på kjøretøyet i abonnementsperioden, herunder også hærverk og  tyveri, dog begrenset oppad til eventuelt avtalt egenandel. Dersom kunden ved skadetilfelle  har opptrådt uaktsomt, har brutt abonnementsvilkårene eller vegtrafikkloven vil han kunne  måtte betale en større del av skaden enn det den avtalte egenandel tilsier.

• Sørge for at profileringen (KINTO Flex klistremerker) til enhver tid er presentabel og ikke  mangelfulle. Skulle profileringen få skader, plikter kunde og gi beskjed til KINTO Flex om  skaden, samt stille kjøretøyet til disposisjon for KINTO Flex så de kan få utbedret skadene.

Om profileringen er skadet ved innlevering eller KINTO Flex oppdager at profileringen er  skadet eller fjernet i/under abonnementsperioden, vil kunde holdes ansvarlig og skaden  beregnes ut ifra normal påkost rutine, dog begrenset til eventuell avtalt egenandel.

• Foruten skader står kunden også økonomisk ansvarlig for særskilt rengjøring – innvendig og  utvendig - av særlig/spesielt tilsmusset kjøretøy, for eksempel rengjøring etter hund eller  røyking, eller etter kjøring på oljegrus, fersk asfalt/veimerking, leire, gjørme eller annet  innvendig eller utvendig smuss som krever ekstraordinært arbeid.

• Avsavn etter forsikringsselskapenes satser, det vil si det tap KINTO Flex lider som følge av  at kjøretøyet er ute av trafikk dersom kunden har opptrådt grovt uaktsomt.

KINTO Flex sine utgifter til inndrivelse av kundens forpliktelser, herunder alle lovlige gebyrer  ved inndrivelse av slike beløp. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter etter lov om  renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven), fra forfall og til betaling skjer.

5.6 Kundens rettigheter

Kunden har ingen angrerett i henhold til angrerettloven ved abonnement på kjøretøy fra KINTO Flex,  jf. § 22 bokstav m.

Kunden gis allikevel rett til å angre bestilling av kjøretøy i inntil 48 timer før avtalt hentetidspunkt,  uten at kunden belastes avbestillingsgebyr. Som avtalt hentetidspunkt regnes det tidspunkt som  fremgår av kundens bestilling. Ved avbestilling under 48 timer før avtalt henting av kjøretøy vil  kunden belastes et gebyr tilsvarende 50% av månedlig abonnementspris. Dersom det avtales et  annet hentetidspunkt enn det kunden har lagt inn ved bestilling, skal likevel sistnevnte tidspunkt  legges til grunn ved beregning av angrefristen.

Ved det tilfelle kunden ønsker å endre hentetidspunkt av kjøretøyet må dette skje innen 48 timer før  avtalt hentetidspunkt. Dersom kunden legger inn nytt hentetidspunkt under 48 timer før avtalt  henting av kjøretøyet er det opp til KINTO Flex å godkjenne endringen. Hvis endringen ikke  godkjennes av KINTO Flex er det tidspunkt som fremgår av kundens bestilling som er bindende for  når kjøretøyet skal hentes.

Dersom KINTO Flex i vesentlig grad misligholder sine forpliktelser etter abonnementskontrakten kan kunden kreve heving. KINTO Flex må imidlertid gis rimelig anledning til å avhjelpe misligholdet ved  retting eller omlevering. Dersom retting eller omlevering ikke er aktuelt eller ikke blir foretatt innen  rimelig tid etter at kunden har klaget over mangelen, kan kunden kreve forholdsmessig prisavslag.

Kunden taper sin rett til å påberope mislighold, det være seg mangel eller forsinkelse, dersom vedkommende ikke innen rimelig tid etter vedkommende har oppdaget eller burde ha oppdaget misligholdet gir KINTO Flex melding om dette. Tekniske feil som måtte oppstå  eller komme til kundens kunnskap i abonnementsperioden, og som kan utbedres innen en tid som  står i rimelig forhold til kundens behov og abonnementstiden, gir ikke kunden rett til å avbryte abonnementsforholdet. Dersom reparasjon ikke kan besørges innenfor den nevnte frist, avgjør KINTO Flex om KINTO Flex vil levere nytt kjøretøy til kunden for fortsettelse av abonnementsforholdet, eller om abonnementsforholdet skal anses som opphørt fra den tid da KINTO Flex fikk melding om forholdet fra kunden. KINTO Flex besørger i siste fall returtransport for egen regning, men KINTO Flex er da uten ansvar for kundens eventuelle tap eller forpliktelser. Se ellers vilkår i punkt 4.7.

5.7 Kundens betalingsansvar

Ved løpende abonnement forplikter kunden seg å betale abonnementsprisen, og eventuelle tilleggstjenester/kostnader til avtalt forfallsdato. Abonnementet forutsetter at kunden registrerer et gyldig betalingskort. Kunden er selv ansvarlig for å påse at betalingskortet er gyldig og har dekning til avtalt forfallsdato. Ved behov kan betalingskortet endres via KINTO Flex-applikasjon eller hjemmesiden til KINTO Flex.

Ved manglende betaling har KINTO Flex adgang til å iverksette innkreving av utestående beløp med forsinkelsesrenter og purregebyr. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter etter lov om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven) , fra forfall  og til betaling skjer. Ved mislighold av betaling med mer enn 30 dager har KINTO Flex også adgang til å avslutte abonnementet, jf. punkt 8.

Abonnementet forskuddsbetales med intervaller på 30 dager (eksempelvis fra 15. februar til og med 17. mars), og KINTO Flex forbeholder seg retten til å kunne justere abonnementsprisen med inntil 30 dagers varslingsplikt. Månedsbeløpet trekkes automatisk fra kundens betalingskort hver måned. Abonnementets trekkdato (dato 1-31) tilsvarer dato kunden har fått overlevert kjøretøyet eller avtalt dato for utlevering. Trekkdato kan  endres ved å kontakte KINTO Flex.

KINTO Flex belaster kundens betalingskort for kjøretøyets faktiske AutoPass-passeringer uten påslag, uten administrasjonsgebyr og uten merverdiavgift.

KINTO Flex belaster kundens betalingskort for overkjørte kilometer etter til enhver tid gjeldende prisliste.

Kunden er selv pliktig til å betale andre løpende kostnader knyttet til ordinært bruk av kjøretøyet herunder, men ikke begrenset til: drivstoff, spylervæske, bomavgift, parkering og jevnlig vask.

6. ANSVARSFRASKRIVELSE

KINTO Flex har intet ansvar for skade på eller tap av eiendom som av kunden eller annen person er etterlatt, oppbevart eller befordret i kjøretøyet.

KINTO Flex fraskriver seg ethvert ansvar overfor kunden med hensyn til tap av tid, penger eller annet som måtte oppstå av, eller ha forbindelse med abonnementsforholdet, utover ansvar beskrevet ovenfor.

KINTO Flex har intet ansvar for montering av tilleggsutstyr som for eksempel skistativ, barnesete, GPS mv. Kunden har selv ansvar for at utstyret er korrekt og forskriftsmessig montert. Eventuell feil bruk eller feilmontering vil kunne utløse ansvar etter punkt 5.4.

7. SIKKERHET OG OPPGJØR

KINTO Flex kan kreve at kunden stiller sikkerhet for kjøretøyet og for det økonomiske ansvar som følger av abonnementsforholdet. Sikkerheten kan stilles i form av reservasjon på kredittkort, bankinnskudd eller annen form for depositum som måtte avtales mellom partene. Kunden aksepterer at KINTO Flex kan belaste kundens kredittkortreservasjon eller depositum for avtalt abonnementsbeløp, bompenger, parkeringsavgifter, skadekostnader og andre gebyrer eller andre forhold som reguleres av denne abonnementskontrakten. Kundens kredittkort belastes  automatisk ved hvert terminforfall.

8. MISLIGHOLD AV ABONNEMENTSKONTRAKTEN

Både KINTO Flex og kunden har gjensidig rett til å si opp abonnementet med umiddelbar virkning ved vesentlig mislighold av abonnementsvilkårene. Følgende forhold skal alltid anses som vesentlig mislighold;

• Brudd på vilkårene for tegning av abonnementet, jf. punkt 3;

• Brudd på forpliktelser beskrevet i abonnementsvilkårene som ikke rettes innen 14 virkedager  etter at det er gitt skriftlig varsel;

• Mislighold av betaling med mer enn 30 dager; og

• Tap av førerkort

9. AVTALEFORMALITETER

9.1 Endringer

Tillegg til og endringer av abonnementsvilkårene i denne avtale er bindende kun dersom de foreligger i skriftlig overenskomst.

9.2 Lovvalg

Abonnementskontrakten er underlagt norsk rett.

9.3 Verneting

Eventuelle søksmål kan fremsettes ved KINTO Flex sitt alminnelige verneting i Drammen kommune,  jf. tvisteloven § 4-4, andre ledd.

10. KINTO FLEX SIN TILGANG TIL DATA OG PERSONVERN

KINTO Flex vil alltid behandle dine personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning, herunder Forordning (EU) 2016/679  (Personvernsforordningen).

KINTO Flex behandler bare personopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre avtale om bilabonnement, tilby tjenester for salg av eksisterende kjøretøy og/eller for å sende deg  markedsføring. KINTO Flex lagrer informasjon rundt ditt abonnementsforhold i sitt interne  kunderegister som knytter dine personopplysninger til kjøretøydataene i perioden abonnementet  eller andre tjenester har stått i ditt navn.

KINTO Flex har tilgang til data tilknyttet kjøretøyets bruk av AutoPass-avtale (Ferde), og eventuelt andre tilleggstjenester som viderefaktureres av KINTO Flex.

Opplysningene KINTO Flex behandler omfatter kontaktinformasjon (for eksempel navn, personnummer, adresse, e-post, telefonnummer), og opplysninger kunden har gitt oss i forbindelse med henvendelser og eventuelle spørreundersøkelser. KINTO Flex kan ved behov dele data med tredjeparter som opptrer på KINTO Flex sine vegne, f.eks. i skadeoppgjør, tjenesteleveranser og ved innkreving av penger.

Alle KINTO Flex sine kjøretøyet har montert en sporingsbrikke levert av SAGA-system som gir KINTO Flex tilgang til data knyttet til kjøretøyets geografiske lokasjon, bruksdata (kilometer, kjøreprofil som f.eks. hastighet) og lignende. Formålet er å sikre seg mot tyveri/svindel, og skaffe et best mulig underlag for prising av fremtidige tjenester, miljøforbedrende tiltak og lignende. KINTO Flex vil bruke bruksdataene for å fakturere Kunden for eventuelle overkjørte månedlige kilometer.

Kunden har etter personopplysningsloven rett til innsyn, retting, begrensning av behandling og  sletting av dine personopplysninger. For øvrige detaljer knyttet til personvern henvises det til personvernerklæring på «Min side».

11. OVERFØRING AV ABONNEMENTET

KINTO Flex abonnementet kan overføres til en annen tilbyder uten at dette endrer kundens rettigheter etter disse vilkårene. Dersom abonnementet overføres til en ny avtalepart vil kunden bli informert om dette pr. e-post.

12. KONTAKTINFORMASJON

Spørsmål eller andre henvendelser angående KINTO Flex abonnementet eller dens tilleggstjenester sendes via KINTO Flex-applikasjonen, -hjemmesiden eller e-postadresse: info@kinto.no

Skader på kjøretøyet meldes direkte til Tryg Forsikring via skadeskjema på «Min side» eller i app.

Ved behov for veihjelp kontaktes

- Toyota Eurocare 800 33 105

- Lexus 24/7 Assistance 800 50 701

Kontaktinfo ligger også på «Min side» og i appen.

Ved en eventuell klage skal kunde sende sin melding til info@kinto.no hvor de tydelig beskriver  saken det gjelder. Vennligst henvis til kontraktsnummer i meldingen.

13. TILLEGGSGEBYRER

Kunden forplikter gjøre seg kjent med betingelser og satser for tilleggsgebyrer som er beskrevet under. Alle priser er inkludert merverdiavgift dersom ikke annet er angitt.

Gebyr- og Prisliste

- Manglende Oppmøte

Manglende oppmøte til avtalt tidspunkt ved ut-/innlevering og bytte av bil. Gjelder for utlevering/tilbakelevering, service & vedlikehold, og dekkskifte dersom kunden ikke møter opp innen 30 minutter etter avtalt tidspunkt.

NOK 2 000,-

- Administrasjon

For hendelser der KINTO Flex belastes med administrasjon og utlegg av kostnader som er et resultat av kundens bruk av kjøretøyet, f.eks ulovlig bruk av kjøretøyet, parkeringsbøter, fartsbøter o.l.

Faktisk kost + NOK 250,-

- Uvasket kjøretøy

Retur av ekstraordinært uryddig eller tilgriset kjøretøy

NOK 2 000,- / faktisk kostand

- Drivstoff

Ikke fylt drivstoff ved tilbakelevering – NOK 25,- pr. liter

NOK 25,- pr liter

- Utvidelse av km

1500 kilometer pr måned er inkludert i abonnementet. Dersom kunden har behov for ytterligere kjørelengde kan det bestilles en ekstra pakke av 500 km . Kan kun bestilles på forhånd og maks 1 pakke pr måned.

NOK 199,-

- Overkjørte km

Dersom kunden overskrider inkludert kjørelengde på 1500 km, og eventuelt utvidet kjørelengde, vil det tilkomme en ekstra kostnad

NOK 2,50,- pr km

- Røyking i bil

Røyking i kjøretøyet er ikke tillatt. Ved røyklukt i bilen vil kunde bli ilagt et gebyr eller faktisk kostand for rens av køretøyet innvendig. 

NOK 2 000 / Faktisk kostnad

- Egenandeler Forsikring

Se forsikringsvilkår - inkluderer skade, veihjelp, brann etc. Skade på interiør, dersom skaden ikke dekkes av forsikring. 

NOK 2000,- / faktisk kostnad

- Borttauing

Kostnad for borttauing, henting og lagring av kjøretøy. Påløper dersom faktura sendes til KINTO Flex og om kunde ikke henter bilen selv. 

Faktisk kostnad + gebyrer

- Levering av kjøretøy

Alle KINTO Flex kjøretøy skal leveres tilbake til nærmeste sentrale HUB. Ved levering av kjøretøy på annen lokasjon belastes kunde et gebyr eller faktisk kostnad for transport tilbake til nærmeste sentrale HUB.

NOK 990 / faktisk kostnad

- Sesong skifte av dekk

Alle kunder forplikter seg til å skifte dekk innenfor de til enhver tid gjeldene frister. Se pkt. 5.2.2 Dekkskifte 

NOK 500 pr dag

- Annen veihjelp

Veihjelp leveres av Toyota Eurocare for Toyota, kjøretøy og Lexus 24/7 Assistance for Lexus kjøretøy. Dersom kunde bestiller veihjelp utenom må kunde dekke kostnad selv. For veihjelp levert av Tryg er egenandelen kroner 500,-

Faktisk kostnad + administrasjons gebyr

- Parkering

Kunde er selv ansvarlig for å betale for parkering. Vi anbefaler kunde å registrere bilen i aktuelle digitale parkeringstjenester slik at kunde kan bli belastet direkte for den parkeringen de benytter. Ved faktura for parkering til Kinto flex vil kunde bli fakturert

Faktisk kostnad + administrasjons gebyr

- Tap av ekstrautstyr tilknyttet bilen

f.eks nøkler, skistativ, ODB2-brikke, hattehylle, rollover, varseltrekant, førstehjelpsskrin, hengerfeste, taukrok, o.l.

Faktisk kostnad + administrasjons gebyr